Stranky o všem :-)

 

Klany

* Založení klanu

Libovolný hráč na úrovní 10 a výše může vytvořit klan. Stačí pouze zajít k příslušnému NPC a vybrat možnost založit klan(v každém městě v kostele a guildě). Název klanu muže mít maximálně 16 znaků, jsou zakázány mezery a zvláštní znaky.


Nově založený klan má klan leadera a členy klanu, později velitele Royal guard a Order of Knights.
Klan leader může členům přidělovat práva
Level 0
• Zakládající postava musí mít level 10 nebo vyšší
• maximální počet členů: 10
• lze vyhodit člena
• lze rozpustit klan
• je k dispozici klanový chat

Level 1
• CL musí odevzdat 30 000 SP a 650 000 adena
• maximální počet členů: 15
• přistup do klanového warehouse
• nastavovaní klanového warehouse

Level 2
• CL musí odevzdat 150 000 SP a 2 500 000 adena
• maximální počet členů: 20
• možnost účastnit se aukci o clanhallu
• možnost spravovat clan hall
• možnost instalovat doplňky do clan hallu
• je k dispozici klanový vzkazník

Level 3
• CL musí odevzdat 500 000 SP
a Proof of Blood. Proof of Blood se dá získat
zabíjením Bloody Queen v Dragon Valley.
• maximální počet členů: 30
• je možné používat znak klanu
• členům si mohou dávat tituly
• možnost vyhlásit válku
• jsou k dispozici klanová ohlášení
• je možné začít quest na Clan level 4

Level 4
• 1 400 000 SP a Proof of Aliance(získat questem)
• maximální počet členů: 40
• clan leader získává skill Build Siege Headquarters
• clan leader získává skill Seal of Ruler
• je možné začít quest na Clan level 5

Level 5
• 3 500 000 SP a Proof of Aspiration.(questem)
• maximální počet členů: 60
• lze vytvářet a rušit aliance
• možnost dobývat hrady, tvrze a clan hally
• možnost vytvoření akademie
• začínají se počítat reputační body (clan body)
• možnost učit se klanové skilly

Level 6
• potřeba 10 000 reputačních bodů
• maximální počet členů: 100
• možnost vytvořit Royal guardu
• možnost učit se klanové skilly

Level 7
• potřeba 20 000 reputačních bodů
• maximální počet členů: 140
• možnost vytvořit Order of Knights
• možnost učit se klanové skilly

Level 8
• potřeba 40 000 reputačních bodů
• maximální počet členů: 140
• možnost učit se klanové skilly

Level 9
• potřeba 40 000 reputačních bodů
a 150 itemu Blood Oath
• maximální počet členů: 140
• možnost učit se klanové skilly

Level 10
• potřeba 40 000 reputačních bodů
a 5 itemu Blood Aliance
• maximální počet členů: 140
• možnost učit se klanové skilly

Level 11(Gracia Final)
• potřeba 75 000 reputačních bodů

• více jak 170 členů klanu

• musíte vlastnit území

* Opuštění klanu

Řadový člen může klan opustit, ale obdrží za to postihy:
Pokud chce clan leader někoho z klanu vyhodit, může tak učinit prostřednictvím klanového okna (Actions - záložka klan), ve kterém vybere hráče a stiskne tlačítko Dismiss. Vyhozený člen musí počkat 5 dní, než se může přidat k jinému klanu, ale nový klan může založit okamžitě. Zároveň musí klan počkat 5 dní, než může nabrat nové členy.
Pokud chce hráč opustit klan, může tak učinit kliknutím na tlačítko Leave v klanovém okně. Nemůže pak 5 dní vstoupit do jiného klanu, ale může okamžitě založit klan nový. Clan leader ale může okamžitě nabírat nové členy.Složení klanu

* Royal Guards a Order of Knights (Královské gardy a Řádu rytířů )Royal Guards
Jakmile klan dosáhne klan lvlu 6. Muže založit další jednotku klanu a to Royal Gardu.
V každé Royal Guarde muže byt maximálně 20 členu. Maximální počet Royal Guard
v klanu je 2. Klan leader musí v každé Royal Guarde určit velitele/správce sekce.

Order of Knights
Když klan dosáhne úroveň 7, muže klan leader vytvořit Order of Knights maximálně však 4 . Po vytvoření Order of Knights, jednoho z členů klanu musí být jmenován jako správce. . Maximální počet členů do Řádu rytířů je 10.

* Rozpuštění
Po vytvoření Royal Guard a Order of Knights nemůže být rozpuštěna..


Když správce sekce odejde z klanu musí klan leader jmenovat dalšího správce sekce.
Opětovné jmenování správce sekce může být učiněno prostřednictvím NPC, která má na starosti klan systém. (každý velitel gildy nebo hlavní kněz v kostele)
* Akademie
Slouží k vycvičení nových hráčů. Do akademie lze přijímat hráče pouze do lvl 40 a to
bez druhého přestupu. Jakmile hráč v akademii dokonči druhý přestup je automaticky vyhozen a klanu jsou přičteny reputační body. Vyhozený hráč nemá žádny postih a muže tedy vstoupit do stejného klanu ve kterém dělal akademii nebo také muže jit do jiného klanu.

* Statusy členu v klanu
Status členů klanu se zakládá na charakteru sociálního postavení a činnost klanu.
Klan skilly nejsou pro všechny ale pouze členy s určitým statusem v klanu.
Heroes a Noblesses hráči mohou dosáhnout zvláštního statusu bez ohledu na level klanu.

* Klanové války
Válku muže vyhlásit pouze klan leader přitom klan musí být lvl 3 a víš a mit minimálně 15 členů. Válka se vyhlašuje pomocí tlačítka v klanovém systému nebo pomocí příkázu /clanwarstart „název klanu“Informace o momentálním stavu válek můžete získat pomocí následujících příkazů:
• /enemylist : Zobrazí seznam klanům, kterým jste vyhlásili válku, ale oni ji nepřijali.
• /attackerlist : Zobrazí seznam klanů, které vám vyhlásily válku, ale vy jste ji nepřijali.
• /clanwarlist : Zobrazí seznam klanů, které si vzájemně vyhlásily válku.
*
Ukončení války

Válka může být ukončena buď příkazem /clanwarstop nebo kliknutím na tlačítko End War v klanovém okně.
Ukončení války můžete učinit bez souhlasu znepřáteleného klanu.
Pokud oba klany ukončí válku, znamená to její definitivní konec.* Klanový systém
Tabulka se vyvolá kombinaci kláves ALT + N. Zobrazí se zde název klanu, jméno klan leadera. Ukáže se zda je klan v míru (at peace) nebo ve válce (in war). Dále se ukazuje
jaký hrad klan vlastní a seznam členu klanu.
• Member info – přidaí titulu, vyhození hráče z klanu, poslani ingote do party
• Privileges – zobrazí vaše práva v klanu
• Community – zobrazí okno s komunitou
• Clan info – informace o klanu, počet reputačích bodu, klanové skilly
• Penalty – zobrazí jestli klan na nějaké postihy a jak dlouho je bude mít.
• Leave – Po kliknuti opustíte klan
• War info – informace o klanových válkách
• Declare War – vyhranění jinému klanu válku
• End War – ukončení války
• Invite – přijmutí dalšího člena do klanu
• Edit. Auth – upravováni a vytvaření práv
• Edit Crest – možnost vložit klanový znak

Extra doplňky pro klany

* Leader klanu, který vlastní hrad, může nosit korunu (Crown of Lord). Získá ji od hradní NPC lord Chamberlain poté, co skončí dobývání hradu. NPC vydá pouze jedinou korunu, kterou nejde zahodit ani prodat. Navíc pokud klan přijde o vlastnictví hradu, bude jeho leaderovi tato koruna ihned odebrána.

* Členové klanu, který vlastní hrad, mohou nosit ozdobné čelenky. Stejně jako u koruny platí, že pokud klan o hrad přijde, není možné čelenky dále nosit.

* Členové klanu, který vlastní clan hall nebo hrad, mohou také nosit zvláštní štíty. Získají je od lorda Chamberlaina nebo Clan Hall managera. Tyto štíty mohou nést klanový znak. Zaregistrujete si ho pomocí tlačítka Register Insignia

* V klanovém okně, základem musí být bmp obrázek (256 barev, 64x64 pixelů). Pokud klan vlastní clan hall, musí být nejdříve aktivována výroba předmětů. Štít nepůjde používat, pokud klan přijde o halu/hrad, nebo pokud vystoupíte z klanu.